Министерството публикува за обществено обсъждане насоките по 4 процедури от Плана за възстановяване

Общественото обсъждане на документите, определящи средствата, които ще бъдат достъпни за земеделските стопани, продължава. Вече са готови и публикувани от Министерството на земеделието насоките по 4 процедури от Националния план по възстановяване и устойчивост.

В срок до 5 май могат да бъдат изпращани коментари и писмени предложения във връзка с публикуваните документи или чрез ИСУН, или на посочена от Министерството на земеделието електронна поща.

Предложените за обсъждане процедури са за инвестиции, свързани с:

Ефективно управление на води в земеделски стопанства

Процедурата е насочена към по-ефикасното използване на водните ресурси в стопанствата. Това може да се постигне, като се внедрят водоспестяващи технологии, използват се пречистени отпадъчни води и се автоматизират процесите на управление на водите. Цели се да се намалят загубите на вода.

Общият бюджет по процедурата е на стойност 99 736 317 лв. без ДДС. Разходите за невъзстановим ДДС представляват допустим разход и ще бъдат финансирани също от държавния бюджет, като размерът им е 19 947 262 лв.

Технологична и екологична модернизация

Безвъзмездната финансова помощ по тази процедура е за реализация на дейности, които осигуряват опазването на околната среда и ограничаване на последиците от климатичните промени. Инвестициите ще бъдат за въвеждане на иновативни технологии, автоматизиране на работните процеси и организация на селското стопанство.

Предоставените средства по процедурата са в размер на 318 048 200 лв. без ДДС. Финансираните от държавния бюджет разходи за невъзстановим ДДС са 63 609 639 лв.

Подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци

Целта на подкрепата е да бъде подпомогнат процесът на предлагане на продукция от сектор „Плодове и зеленчуци” чрез различни центрове. От помощта могат да се възползват земеделски стопани, в това число групи или организации.

Допустимите разходи за едно предложение за инвестиции е с минимален размер 300 000 лв., а максималният е 2 346 960 лв.

Изграждане/реконструкция и оборудване на животновъдни обекти за отглеждане и преценка на мъжки разплодни животни, в т.ч. добив на биологичен материал от тях

Процедурата цели да се стимулира развъдно-подобрителната дейност, с която се занимават фермерите, отглеждащи едри и дребни преживни животни (ЕПЖ и ДПЖ). По този начин ще се насърчи и поддържането на качествени мъжки разплодници с ценен генетичен потенциал.

Размерът на средствата, които ще се предоставят за процедурата, е на обща стойност 4 511 920 лв. без ДДС. Разходите за невъзстановим ДДС възлизат на допълнителни 918 385 лв. и също се финансират от държавния бюджет.

Всички потенциални кандидати по процедурите имат възможност да се запознаят както с условията и изискванията за подаване на проектни предложения, така и с условията по изпълнението.

На този етап в Информационната система за управление и наблюдение и на посочената от Министерството на земеделието електронна поща трябва да бъдат изпращани само предложения и възражения. Едва след одобряване на насоките и публикуването на обявите за откриване на приеми могат да бъдат изпращани и въпроси във връзка с разясняване на текстовете от условията за кандидатстване и изпълнение.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *