Министерство на земеделието със спешни мерки за сектор „Рибарство и аквакултури“

Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) стартира три спешни мерки по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020, които да подпомогнат пряко засегнатите от COVID-19 икономически оператори и работещи в сектор „Рибарство и аквакултури“.

След дълъг преговорен процес с Европейската комисия, Управляващият орган на ПМДР успя да осигури 16 131 718,32 лв. безвъзмездна финансова помощ за сектор „Рибарство и аквакултури“ за борба срещу негативните последици от пандемията.

В резултат на твърдата и последователна позиция на страната ни, в европейското законодателство вече е включен компенсаторен механизъм за претърпелите загуби предприятия, преработващи продукти от риболов и аквакултури. По този начин, финансовата подкрепа в размер на над 16 млн. лв. ще бъде насочена към 720 засегнати оператори – корабособственици и техния екипаж, собственици на аквакултурни стопанства и собственици на преработвателни предприятия.

Безвъзмездната финансова помощ ще бъде предоставена за покриване на разходи на засегнатите оператори, свързани със закупуване на стоки, суровини и материали; разходи за съхранение; разходи за външни услуги, вкл. режийни разходи и разходи за логистични услуги. Чрез безвъзмездната финансова помощ по трите спешни мерки ще могат да бъдат покрити и разходи за персонал, вкл. разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя, с което ще бъде подпомогната и заетостта в сектор „Рибарство и аквакултури“.

Мярка 1.9 „Временно преустановяване на риболовната дейност“

Финансовата подкрепа по мярката има за цел преодоляване на икономическите последствия от временното преустановяване на риболовната дейност в България, в резултат на избухването на COVID-19. От нея ще могат да се възползват всички собственици на риболовни кораби и рибари, които са извършвали риболовна дейност в продължение на най-малко 120 дни в морето през последните две календарни години, предхождащи датата на кандидатстване. Планираният бюджет по процедурата 2 039 095,70 лв., като финансирането от ЕФМДР е 1 493 909.05 лева, а националното съфинансиране се равнява на 545 186,64 лева.
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ ще е 80 000 лв. за риболовен кораб.
Управляващият орган на ПМДР очаква приблизително 100 проектни предложения по мярката.

Прочетете още: Средства за „Рибарство и аквакултури“, също и за гроздопроизводителите

Мярка 2.6 „Подкрепа за сектора на аквакултурата за временно спиране или намаляване на производството“

Чрез прилагането на мярката Министерство на земеделието, храните и горите ще осигури над 10 млн. лв. оперативен капитал за собствениците на аквакултурни стопанства в страната, които в резултат от пандемията COVID-19, са били принудени временно да спрат или да намалят производството си. Допустими по мярката ще бъдат кандидати, които са регистрирали спад в оборота за месец април или май 2020 г. с поне 20% спрямо средноаритметичния оборот през 2019 г. или средноаритметичния оборот за последните три години (2019, 2018 и 2017 г.).

Планираният бюджет по мярката е 10 503 348,65 лв., като финансирането от ЕФМДР е 7 877 511,49 лв., а националното съфинансиране се равнява на 2 625 837,16 лева.

Безвъзмездната финансова помощ по мярката ще бъде в размер до 20% от нетните приходи за продажби за 2019 г., но не повече от 80 000 лв.
Предвид броя на аквакултурните стопанства в страната, осъществявали дейност през 2019 г., по тази мярка се очакват приблизително 560 проектни предложения.

Мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури

Тази спешна мярка на МЗХГ е пряко насочена към засегнатите от COVID-19 преработватели в сектор „Рибарство и аквакултури“. Планираният бюджет по процедурата е 4 785 625,22 лв., като финансирането от ЕФМДР е 3 589 218,92 лв., а националното съфинансиране се равнява на 1 196 406,30 лв. Допустими ще бъдат кандидати, които са регистрирали спад в оборота за месец април или май 2020 г. с поне 20 % спрямо средноаритметичния оборот на предприятията за 2019 г. или средноаритметичния оборот за последните 3 години (2019, 2018 и 2017 г.).
Безвъзмездната финансова помощ ще е в размер до 20% от нетните приходи за продажби за 2019 г., но не повече от 80 000 лева.
Предвид броя на преработвателните предприятия на риба и аквакултури по официални данни на БАБХ, по тази мярка се очакват приблизително 60 проектни предложения.

Управляващият орган на ПМДР планира трите процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ да стартират в края на месец май, а плащанията да започнат от средата на месец юни.
Кандидатстването с проектни предложения по трите мерки, свързани с преодоляване на последиците от COVID-19 в сектор „Рибарство и аквакултури“, ще се осъществява електронно чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство информира, че вече е създадена необходимата организация за оказване на подкрепа на кандидатите при подготовката и електронното подаване на проектните предложения чрез ИСУН 2020. Кандидатите по предстоящите процедури за подбор на проекти ще могат да получат необходимото съдействие и подкрепа от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и нейните териториални звена, Местните инициативни рибарски групи и Звеното за подкрепа на Националната Рибарска мрежа.

Министерство на земеделието, храните и горите стартира обществено обсъждане за трите мерки на 21.05.2020 г. Условията за кандидатстване и изпълнение и приложенията към тях могат да бъдат намерени на интернет страницата на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове, в секцията на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., подсекция „Новини“: www.eufunds.bg/bg/pmdr/term/316.

Прочетете още: Стотици кг мъртва риба във Варна

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *